Toolbar

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek ( továbbiakban ÁSzF ) a VLG Kereskedelmi Kft. ( továbbiakban Szállító ) és partnerei (továbbiakban Megrendelő ) között lévő összes kereskedelmi kapcsolatra vonatkozik, azok fennállásának teljes ideje alatt. A hatályos ÁSzF megtalálható Szállító honlapján, itt kerülnek közzétételre az esetleges változások is, illetve telephelyein nyomtatott formában is hozzáférhető.


I. AJÁNLATTÉTEL

Szállító ajánlata kötelezettségvállalás nélküli nyilatkozatnak minősül.
A Szállító által kiadott árajánlatban szereplő ár és mennyiség az árajánlatban megadott időintervallumban érvényes. Az ajánlatban megadott árak nettó árak, amelyek nem tartalmazzák a csomagolási, szállítási, és az esetleges egyéb költségeket, valamint a hatályos jogszabályban meghatározott általános forgalmi adót. A szállítási és csomagolási költségeket a közzétett göngyöleg- kezelési és szállítási szabályzat tartalmazza.
Amennyiben a megrendelés nem egyező a kiadott árajánlattal, abban az esetben a Szállítónak joga van mérlegelni a megrendelés befogadását. Felek vitáikat lehetőség szerint peren kívül, tárgyalás útján rendezik és ebben kölcsönösen igénybe vehetnek harmadik közvetítő felet. Peres ügyekben a felek a Szállító székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.


II. MEGRENDELÉS

A megrendelést Megrendelő cégszerűen aláírva juttatja el a Szállítónak.
Amennyiben Megrendelő - belső munkaszervezési okokból - munkatársa útján végzi a megrendelést, ez esetben tudomásul veszi, hogy ezen munkatársa tevékenységével kapcsolatban teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy ismeri és magára nézve elfogadja jelen ÁSZF előírásait.


III. TELJESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK

A rendelés visszaigazolásban rögzített árak és határidők kötelező jellegűek.
Szállító kötbérterhes szállítási határidőt csak külön szerződés keretében vállal.
A rendelés visszaigazolásban szereplő mennyiségektől a Szállító, a tényleges szállításkor +/- 10%-al eltérhet.
A Szállító jogosult előszállításra, részszállításra, illetve részteljesítésre.
A Megrendelő a készre jelentést követően 14 napon belül köteles az árut átvenni. Amennyiben a Megrendelő felhasználási vagy tárolási lehetőség hiányában az árut átvenni nem tudja, úgy azt Szállító tárolási díj ellenében elszállításig raktározza, ugyanakkor a tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával jogosult az áru leszámlázására. A Szállító a tárolási díjat havonta jogosult leszámlázni, melynek a mértéke a megrendelt, de el nem szállított áru ellenértékének 0,5 %-a. Megrendelő a tárolási nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően köteles a számlák ellenértékét megfizetni. A tárolt árú lehívása az általános megrendelésekre érvényes határidő alapján történhet. Tárolási nyilatkozattal nyilvántartott tételek kiszerelési egységei, illetve hosszai utólagosan nem módosíthatóak.
Szállító 3 hónapon túl nem vállalja az árú őrzését és tárolását.
A Szállító a rendelés visszaigazolásban visszaigazolt, de a Megrendelő által át nem vett termékekre a rendelési érték 60 %-ának megfelelő stornó - költséget jogosult felszámítani.


IV. A TELJESÍTÉS HELYE

A teljesítés helye a Szállító telephelye.
Adott szállítási címre történő teljesítés esetén Szállító készre jelentése alapján a Megrendelő köteles az átvevő személyét a Szállítóval közölni, illetve annak akadályoztatása esetén helyettesről gondoskodni. A teljesítési igazolás a fuvarokmány. Ettől az időponttól a kárveszély viselése a Megrendelőre hárul.
Amennyiben az árú megérkezésekor a Megrendelő által megjelölt személy nincs a helyszínen, illetve helyettes sem áll rendelkezésre, Szállító az árút visszaszállítja telephelyére, ezzel teljesítési kötelezettségének eleget tett. A visszaszállított áru további kezelésre a III. bekezdés 5. és 6. pontjai az irányadóak. Egyben a Szállító a keletkezett többletköltségét áthárítja a Megrendelőre.


V. FIZETÉSI FELTÉTELEK, KÉSEDELEM

Megrendelő az áru ellenértékét főszabály szerint banki pénzforgalom útján fizeti meg. Különleges fizetési módokat Szállító csak egyedi megállapodás esetén fogad el.
A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A kibocsátott számlák ellenértékét a Megrendelő átutalással egyenlíti ki. A számlákkal kapcsolatos reklamációt a Szállító kizárólag a számla kézhezvételétől számított 5 banki napon belül, írásban fogad el, a határidő be nem tartása jogvesztő hatályú. A fizetés teljesülési időpontjának a banki jóváírás napja minősül. Megrendelő kötelezettséget vállal a számlák ellenértékének kiegyenlítésére a számlán megjelölt fizetési határidőig.
Megrendelő csak olyan követelések beszámítására jogosult, amelyeket Szállító előzetesen írásban elismert.
Egyedi megrendelés esetén Szállító jogosult a vételár 100 %-nak előleg címén történő bekérésére.
Szállító jogosult a szerződéskötést követően igazolható költségnövekedés megfizetésének kötelezettségét Megrendelőre áthárítani.
Késedelmes fizetés esetén Megrendelő évi 8,90 % késedelmi kamatot köteles fizetni. Szállító belső credit rendszerének megfelelve jogosult új Megrendelő esetén külső céggel minősíttetni a Megrendelő fizetési szokásait és pénzügyi helyzetét. Amennyiben a kapott információ alapján a Megrendelő által kért hitellimit nem adható meg biztonsággal, úgy Szállító jogosult a hitelkeret mellé biztosítékot kérni. A biztosíték megválasztásának joga Szállítót illeti.
Amennyiben szállítói, vagy bármely egyéb információs forrásból Szállító tudomására jut, hogy a Megrendelő fizetőképessége, vagy fizetőkészsége megváltozott, bizonytalanná vált, jogosult fizetési biztosítékot kérni.
A fizetési biztosíték módjának és eszközének megválasztási joga Szállítót illeti meg. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben ellene felszámolási kérelmet nyújtanak be, vagy bármilyen indokból végrehajtási eljárást kezdeményeznek ellene, haladéktalanul értesíti a Szállítót. Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az ebből származó kárt Szállító érvényesítheti a Megrendelővel szemben.
A leszállított, de ki nem fizetett áru a vételár teljes kifizetéséig Szállító tulajdonát képezi. A Megrendelő jogosult a Szállító tulajdonában álló árut - Szállító erre vonatkozó külön meghatalmazása alapján - a szokásos üzleti tevékenysége keretében felhasználni. Szállító azonban az erre vonatkozó meghatalmazását a Megrendelő vagyonát érintő bárminemű hatósági, bírósági eljárás esetén azonnali hatállyal felfüggesztheti.
Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani. Amennyiben a vételár határidőre nincs megfizetve, úgy Szállító jogosult az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költsége és elmaradt haszna megtérítésére. Megrendelő tűrni köteles, hogy Szállító a saját tulajdonát képező, még fel nem használt árut - a vételár késedelmes megfizetése esetén - Megrendelő telephelyéről elszállítsa, és értékesítse. Megrendelő jelen szerződés aláírásával beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szállító a Megrendelő telephelyére, székhelyére a ki nem fizetett áru visszaszállításának céljából akadálymentesen bejusson. Megrendelő köteles az áru visszaszállításához, - amennyiben ez szükséges - a villamos rendszeren feszültségmentes állapotot biztosítani.


VI. FELELŐSSÉG ÉS GARANCIA

Szállító viseli az áruban bekövetkezett kárt az áru Szállító raktárából történő kiadásáig. A készre jelentett, leszámlázott vagy kifizetett, de át nem vett árukért azonban Szállító felelőssége csak a felelős őrzésig terjed.
"Vis Major" és egyéb akadályoztatás (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) esetén Szállító jogosult a szállítási határidőket részben vagy egészben az akadályoztatás időtartamával megnövelni, vagy a szerződést részben vagy egészben felmondani a szerződésszegés következményei nélkül.
Amennyiben az előző pontban leírtak miatt a Megrendelő mondja fel a szerződést, úgy azt csak a még nem teljesített szerződéshányadra vonatkozóan teheti meg és köteles a szerződés teljesítéséhez Szállító által beszerzett, illetve előkészített alapanyagok és félkész termékek átvételére, illetve azok ellenértékének megfizetésére.
Az akadályoztatás tényállásának megállapításához elegendő Szállító alvállalkozójának vagy beszállítójának írásos nyilatkozata.
A szerződés tárgyát képező termékek esetén Szállító garantálja az alapanyagban és a kivitelben a szabványban előírt minőséget. A Szállító minőségi igazolást csak a megrendeléssel egyidejűleg kért igény esetén biztosít.
Szállító köteles valamennyi termékre az átadást követően a jogszabályok által előírt garanciát nyújtani. A garanciaidőn belüli meghibásodást azonnal be kell jelenteni és a meghibásodott terméket használaton kívül kell helyezni. Hibás termék további használatából eredő károkért a Szállító nem vállal felelősséget. Szállító garanciális kötelezettsége nem terjed ki azon meghibásodásokra, melyek

  • a helytelen tárolásból,
  • a helytelen beszerelésből,
  • a nem rendeltetésszerű használatból,
  • a helytelen üzembe helyezésből,
  • az előírt karbantartás elmulasztásából,
  • rongálásból keletkeztek.

A szállító mennyiségi reklamációt, az áruátadástól számított 15 munkanapon belül fogad el. Megrendelő a garanciális hibabejelentést köteles írásban (levél, telefax, e-mail) megtenni. Amennyiben Szállító indokolatlan hibabejelentés miatt száll ki, a Megrendelő köteles kiszállási költségét megtéríteni.
A szállító, az általa tévesen leszállított terméket csak sértetlen gyári, vagy az általa előkészített csomagolásban veszi vissza.


VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Felek vitáikat lehetőség szerint peren kívül, tárgyalás útján rendezik és ebben kölcsönösen igénybe vehetnek harmadik közvetítő felet. Peres ügyekben a felek a Szállító székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.
Amennyiben jelen ÁSzF valamely pontja jogszabály rendelkezéseivel ellentétes, az adott jogszabályt kell alkalmazni, de ez nem akadályozza az ÁSzF többi részének érvényességét. (részleges érvénytelenség )
Megrendelő jelen szerződéssel szerzett jogai harmadik személyre csak Szállító írásos jóváhagyásával ruházhatók át.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Utoljára frissítve: 2016. július 04., hétfő 12:58